Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Welche Fernuni-Anwendung läuft mit welcher Browser-Version?

374 Byte hinzugefügt, 10:17, 7. Okt. 2013
<tr>
<td><strong>BSCW</strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Blog (Wordpress)</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>FIM (Fernuni-Identity Management)</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>I&B</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Imperia (incl. OneClickEdit)</strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Kontaktlisten</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Mailstore</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Moodle</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Newsportal</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Outlook Web Access (OWA)</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Online-Übungssystem</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Prüfungsportal: Klausur-An-/Abmeldung</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Prüfungsportal: Klausur-Ergebnisabruf</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>SAP-Portale</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic; </font> </strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>SIS/SIP</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Staffsearch-Telefonbuch als pdf</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>TicketXpert</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Virtueller Studienplatz (VU)</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Webregis</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Wiki (Mediawiki)</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Zertifikatsserver (Installation des Zertifikats)</strong></td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<tr>
<td><strong>Zertifikatsserver (Check des Zertifikats) </strong> </td>
<td align="center"><strong><font color="green">&radic;</font></strong></td>
<td align="center"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
106
Bearbeitungen