Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche
neue Testergebnisse eingetragen
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td align="center" bgcolor="green"> <strong>&radic;</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td><td>Bis Firefox 14 (geht auch bspw. mit FF 29 u. 31) </td>
</tr>
<td><strong>Outlook Web Access (OWA)</strong></td>
<td align="center" bgcolor="green"><strong>&radic;</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCFgreen"> <strong><font color="red">?</font>&radic;</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td><strong>Prüfungsportal: Klausur-An-/Abmeldung</strong></td>
<td align="center" bgcolor="green"><strong>&radic;</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCFgreen"> <strong><font color="red">?</font>&radic;</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td><strong>TicketXpert</strong></td>
<td align="center" bgcolor="green"><strong>&radic;</strong></td>
<td align="center" bgcolor="red"> <strong>X</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td align="center" bgcolor="green"> <strong>&radic;</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td>
<td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td><td align="center" bgcolor="#CFCFCF"> <strong><font color="red">?</font></strong></td><td>Bis Firefox 14 (FF 29 + 31 geht auch), IE 11: T. kann n. geöffnet/bearbeitet werden </td>
</tr>
15
Bearbeitungen